CSR

‘ซีพีเอฟ’ มุ่งสร้าง ‘ห่วงโซ่ผลิตอาหาร’ เคารพสิทธิมนุษยชน เท่าเทียม ไร้ค้ามนุษย์ ไม่ใช้แรงงานเด็ก

“ซีพีเอฟ” ประกาศความมุ่งมั่น ทำธุรกิจบนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน และแรงงาน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับในความแตกต่าง ปฏิบัติต่อบุคคล และกลุ่มบุคคลอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาด ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมจับมือกับคู่ค้า และเกษตรกรพัฒนาห่วงโซ่ผลิตอาหารที่ปราศจากการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวว่า การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติต่อบุคคล และกลุ่มบุคคลอย่างเท่าเทียม ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1678753

บริษัทตระหนักดีว่าความแตกต่าง และความหลากหลายของพนักงาน มีความสำคัญ และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและทั่วโลก นับเป็น1 ใน 9 ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action บริหารจัดการดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

มีแนวปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจนตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2563) รวมไปถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของคู่ค้า มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมการยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายภายในองค์กร ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาด (Zero Tolerance Approach) ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ต่อต้านและป้องกันการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ

“ซีพีเอฟมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ และการลดความเหลื่อมล้ำ คุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และแรงงานคนพิการ รวมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)”

1669506 1

ซีพีเอฟ ประกาศความมุ่งมั่นในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีผ่านนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน โดยการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกมิติ รวมถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน ไม่กระทำ หรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ เคารพความแตกต่างและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (มูลนิธิ LPN) ตั้งแต่ปี 2560 จัดการอบรมให้พนักงานมีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

1669544 1

พร้อมทั้งดำเนินช่องทางการรับฟังเสียงพนักงานผ่านองค์กรกลาง “ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN” เพื่อให้พนักงานทุกคนสะดวกใจ ร้องเรียนปัญหา และข้อเสนอแนะ ช่วยให้บริษัทปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนได้ทันสถานการณ์

ในปีนี้ บริษัทยังได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานข้ามชาติ ที่เคยมาทำงานกับซีพีเอฟ ถึงภูมิลำเนาในประเทศกัมพูชา และส่งเสริมตัวแทนจัดหาแรงงานในประเทศต้นทางดำเนินการจัดหาแรงงานด้วยความรับผิดชอบ และโปร่งใส ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ที่จะป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางหนึ่งที่ซีพีเอฟพยายามลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสนับสนุนให้พนักงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของพนักงานจากทุกระดับ และสายงาน เพื่อเปิดโอกาสในการเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงในด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน และการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม

1678754

โดยกำหนดให้แต่ละสถานประกอบการของบริษัท มีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการตามสัดส่วนของพนักงานในสถานประกอบการแต่ละแห่ง ซึ่งสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำ 5 คนตามที่กฎหมายกำหนด สูงสุดไม่เกิน 17 คน และกำหนดให้ตัวแทนลูกจ้างในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ มีความหลากหลายครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มทั้งในมิติเรื่องเพศ สัญชาติ ศาสนา และความพิการ

อีกทั้งในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา ไม่มีความครอบคลุมกลุ่มเปราะบางดังกล่าว บริษัทก็จะจัดให้มีคณะอนุกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการแสดงมุมมอง ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงด้านสวัสดิการให้พนักงานทุกคนได้อย่างเสมอภาค

บริษัทยังจัดอบรมให้ความรู้ และร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ และเกษตรกรมีการจัดจ้างแรงงานอย่างถูกต้อง ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการใช้แรงงานเด็ก

1678755

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และลดความเสี่ยงการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่ผลิตอาหาร ผ่านความร่วมมือจัดตั้ง และดำเนินงาน ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Songkhla Fishermen Life Enhancement Center หรือ ศูนย์ FLEC) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง ที่อยู่ในจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2559 จนถึงปี 2564 ศูนย์ FLEC ได้มีส่วนช่วยบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในภาคประมงจังหวัดสงขลากว่า 200 คนเข้าถึงระบบการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เหมาะสมกับช่วงวัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม